طراحی مدل انطباق‌پذیری مسیر شغلی

چکیده

انطباق‌پذیری مسیر شغلی ریشه در تغییرات دنیای کاری دارد. دنیای جدید کار در حال حاضر شرایط متغیری را پیش روی کارکنان قرار داده است، به گونه‌ای که افراد ناگزیر از ایجاد تغییر در خویش یا محیط هستند تا بتوانند به نتایج مطلوب دست پیدا کنند. پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل انطباق‌پذیری مسیر شغلی کارکنان شرکت پتروشیمی شازند و شناسایی عوامل فردی موثر بر آن انجام پذیرفته است. پژوهش از لحاظ هدف، توسعه‌ای کاربردی و از لحاظ نحوه گردآوری داده‌ها، توصیفی- همبستگی و ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه است. جامعه آماری در این پژوهش شامل کلیه کارکنان و مدیران صفی شرکت پتروشیمی شازند در سال 95 می‌باشد که تعداد آن‌ها 2320 نفر است. برای نمونه‌گیری از روش نمونه‌گیری تصادفی متناسب با حجم استفاده شد. تعداد نمونه‌های پژوهش با استفاده از فرمول کوکران 329 نفر انتخاب گردید. به منظور پاسخ به فرضیات پژوهش از تکنیک‌های تحلیل عاملی تاییدی (CFA) و مدل‌سازی معادلات ساختاری (SEM) با استفاده از روش حداقل مربعات جزیی (PLS) استفاده شده است. نتایج حاصل از معادلات ساختاری نشان می‌دهد تمامی عوامل فردی بر انطباق‌پذیری مسیر شغلی کارکنان تأثیر مثبت و  معنادار داشته‌اند. مقدار ضریب تعیین (R2) نشان می‌دهد هر پنج متغیر شخصیت، خودکارآمدی شغلی، هوش هیجانی، معنویت، سرسختی شغلی روی هم رفته 9/69% از تغییرات متغیر انطباق‌پذیری مسیر شغلی را توضیح داده‌اند. با توجه به مقدار بتا بیشترین سهم را شخصیت و کمترین تأثیر را سرسختی شغلی داشته است.

کلیدواژه ها: انطباق‌پذیری مسیر شغلی؛ شخصیت؛ خودکارآمدی شغلی؛ هوش هیجانی؛ معنویت؛ سرسختی شغلی

نویسندگان:

سیدرضا سیدجوادین: استاد گروه مدیریت دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، ایران

 طهمورث حسنقلی پور: استاد گروه مدیریت دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، ایران

آرین قلی پور: استاد گروه مدیریت دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، ایران

 عباسعلی حاجی کریمی: دانشیار گروه مدیریت دانشکده مدیریت دانشگاه شهید بهشتی، ایران

 فاطمه کریمی جعفری: دانشجوی دکتری مدیریت منابع انسانی دانشگاه تهران، ایران

مجله پژوهش های مدیریت عمومی – دوره 10، شماره 36، تابستان 1396.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.   

همچنین شاید مطالب زیر مورد پسندتان باشد...

افزودن یک دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *