طراحی مدل برند سازی کارفرما در سازمان های عمومی غیر دولتی

چکیده

هدف از تحقیق حاضر طراحی مدل برند سازی کارفرما در سازمان های عمومی غیر دولتی می باشد. این پژوهش از دید روش از انواع پژوهش های ترکیبی (کیفی و کمی) از منظر هدف کاربردی و به لحاظ شیوه گردآوری اطلاعات پیمایشی می باشد. نتایج به دست آمده از فار کیفی پژوهش به طراحی مدل مفهومی پیشنهادی برندینگ کارفرما در سازمان تامین اجتماعی منجر گردید و در فاز کمی اعتبارسنجی این مدل توسط خبرگان و گروه مرجع صورت گرفت. یافته های نهایی تحقیق با استفاده از روش مدل یابی معادلات ساختاری با کمک از نرم افزارPLS نشان داد که تمامی ابعاد عوامل زمینه ساز داخلی برندینگ کارفرما، عامل زمینه ساز خارجی برندینگ کارفرما و همچنین سازه های شناسایی شده در رابطه با پیامد های داخلی و خارجی برندینگ کارفرما دارای معناداری بالاتر از 2/58 در سطح خطای0/01 و با بار عاملی مناسب هستند که نشان از تایید مدل نهایی برندسازی کارفرما دارد.

کلیدواژه ها: برند سازی کارفرما؛ سازمان های عمومی غیر دولتی؛ مدل یابی معادلات ساختاری

نویسندگان:

محمد حسین افضل آبادی: مدیریت، منابع انسانی، خوارزمی، تهران، ایران

عبدالرحیم نوه ابراهیم: مدیریت، آموزشی، خوارزمی، تهران، و مدیر کل برنامه ریزی آموزش عالی وزارت علوم

 بیژن عبدالهی: مدیریت، آموزشی،خوارزمی، تهران

 حسین عباسیان: مدیریت، آموزشی، خوارزمی، تهران

فصلنامه پژوهش های مدیریت منابع انسانی – دوره 9، شماره 3 (شماره پیاپی 29)، پاییز 1396.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.   

همچنین شاید مطالب زیر مورد پسندتان باشد...

افزودن یک دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *