طراحی و تبیین مدل بخش‎بندی پویای بازار بین‎المللی فراورده‎های نفتی ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، بخش‌بندی پویای بازار بین‌المللی فراورده‌های نفتی ایران بر اساس رویکرد اقتصاد‌سنجی داده‌های پانلی و روش ترکیبی جدیدی مبتنی بر الگوریتم‌های داده‌کاوی است. بدین منظور، در مرحلۀ اول داده‌های 35 کشور واردکنندۀ بنزین در منطقه‎های خاورمیانه، آسیا و اقیانوسیه بین سال‌های 1995 تا 2012 تجزیه و تحلیل شدند و تأثیر مؤلفه‌های شناسایی شده بر واردات بنزین در قالب هفت فرضیه بررسی شد. نتایج این مرحله نشان داد اندازۀ بازار، توسعۀ اقتصادی، ساختار بازار آزاد، قیمت خرده‌فروشی بنزین و کشش درآمدی تقاضای بنزین، تأثیر مستقیم و معناداری بر واردات بنزین می‎گذارند. در مرحلۀ دوم، پس از بخش‌بندی بازار بین‌المللی بنزین با استفاده از مؤلفه‌های شناسایی شده و الگوریتم داده‌کاوی درخت تصمیم CART، دنباله‌های انتقال کشورهای وارد‌کنندۀ بنزین به بخش‌های مختلف شناسایی شدند. در ادامه، با استفاده از الگوریتم‌های داده‌کاوی K-Means، شبکۀ عصبی کوهنن و دو مرحله‌ای، به بخش‌بندی این دنباله‌ها اقدام شد. بررسی کیفیت بخش‌ها از طریق شاخص سیلهوت، نشان‎دهندۀ برتری الگوریتم شبکۀ عصبی کوهنن بود و این الگوریتم به‎عنوان روش مناسب بخش‌بندی دنباله‌ها انتخاب شد.

کلیدواژه‌ها: بخش‌بندی پویا؛ داده‎های پانلی؛ دنباله؛ روش بخش‎بندی؛ معیار بخش‎بندی؛ مؤلفه‌های اساسی

نویسندگان:

محمد رضا حمیدی زاده: استاد گروه مدیریت بازرگانی، دانشکدۀ مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

 بهتاش جمالیه بسطامی: دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران  

فصلنامه مدیریت بازرگانی – دوره 10، شماره 1، بهار 1397.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.   

همچنین شاید مطالب زیر مورد پسندتان باشد...

افزودن یک دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *