نبرد تغییر محاسبات!

 در حالی که مذاکرات ایران با اروپا هیچ افق روشنی ندارد و شرکت‌های اروپایی از ایران خارج شده‌اند؛ مردم بیش…

نبرد تغییر محاسبات!

 در حالی که مذاکرات ایران با اروپا هیچ افق روشنی ندارد و شرکت‌های اروپایی از ایران خارج شده‌اند؛ مردم بیش…