قتل به خاطر‌ 10 هزار‌ دلار

جوانی قدبلند و خوش‌قیافه وارد شد. پس از احترام نظامی گفت: ـ سروان رضوانی هستم، در خدمتم قربان. سرگرد میری…