حکایت شیرین طهران ۲

فرادید| «یک روز به مختار السطنه خبر رسید که نرخ ماست در تهران سر به فلک‌زده است. وقتی اخطارهای او…